Polityka prywatności

Katolicka Agencja Informacyjna przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia należytej ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników naszych serwisów. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania i ochrony prywatności osób korzystających z poniższych serwisów / usług internetowych:

 • portal eKAI, dostępny pod adresem: ekai.pl,
 • serwis agencyjny KAI, dostępny pod adresem: kair.ekai.pl,
 • serwis AudioKAI, dostępny pod adresem: audio.ekai.pl,
 • Internetowy Dziennik Katolicki,
 • tygodniki KAI,

dalej łącznie jako „Serwisy”, a z osobna „Serwis”.

Każdy użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności. Korzystanie z Serwisu lub świadczonych za jego pośrednictwem usług oznaczać będzie potwierdzenie akceptacji zasad opisanych w tym dokumencie.

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Dane osobowe”) użytkowników Serwisów jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082398, kapitał zakładowy w wysokości 500.000 zł, nr tel. 4822 6357718, adres e-mail: sekretariat@ekai.pl(„Administrator”, „KAI” lub „my”).

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

 1. Dane osobowe przetwarzamy w poniższych celach:
 2. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu/ klientem lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, oraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem sprzedaży produktów lub usług za pośrednictwem Serwisów, w tym wystawienia faktury, na podstawieprawnej z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i właściwych przepisów prawa podatkowego;
 4. w celu prowadzenia korespondencji z użytkownikami Serwisów, w szczególności udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail wysyłane na adresy poczty elektronicznej podane na stronach Serwisów i kontaktu w sprawach z tym związanych, w zależności od okoliczności – na podstawiezgody użytkownika lub na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO;
 5. w celu niezbędnym do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawach prawnych z art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODOoraz przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 6. dla celów marketingowych, na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Każdy użytkownik Serwisu lub odbiorca usługi świadczonej przez KAI ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie.

Przeglądanie zawartości Serwisu niewymagające rejestracji

 1. Przeglądanie ogólnodostępnych części Serwisu jest możliwe bez rejestracji / zakładania konta użytkownika w Serwisie. W takim przypadku nie jest wymagane podawanie przez użytkownika żadnych danych osobowych.
 2. Podczas wizyt użytkownika w Serwisie mogą być zbierane określone informacje dotyczące sposobu korzystania przez niego z Serwisu oraz urządzeń, za pomocą których przegląda on zawartość Serwisu, w tym informacje takie jak: numer IP, typ i ustawienia przeglądarki internetowej oraz urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, dane lokalizacyjne, informacje o interakcjach w przeglądarce, dane aktywności systemu, data i godzina wizyty w Serwisie, dane demograficzne, informacje o wpisywanych hasłach.
 3. Administrator przetwarza informacje, o których mowa w ust. 4, wyłącznie w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pobytu użytkownika w Serwisie i w celach analitycznych oraz statystycznych i nie korzysta z nich w celu identyfikacji użytkownika.

 

Korzystanie z usług płatnych / zamkniętych części Serwisu

 1. W celu skorzystania z usług płatnych oferowanych w ramach lub za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest zawarcie umowy z KAI. W przypadku udostępnienia na stronie Serwisu formularzu zamówienia, pola formularza określają zakres danych, które są wymagane w celu zawarcia umowy.
 2. Ponadto, w niektórych przypadkach KAI może otrzymać dane osobowe od klienta instytucjonalnego w celu wykonania umowy (np. wysyłki Internetowego Dziennika Katolickiego). W takich przypadkach, klient instytucjonalny jest odpowiedzialny za zgodność z prawem przekazania danych osobowych do KAI (w tym uzyskanie stosownych zgód, o ile jest to konieczne), a także prawidłowość i aktualność tych danych.
 3. Użytkownicy korzystający z wybranych usług płatnych KAI otrzymują indywidualny login i hasło, za pomocą których mogą uzyskać autoryzowany dostęp do usług płatnych / zamkniętych części Serwisu, zgodnie z zamówieniem.
 4. Oprócz informacji, o których mowa w ust. 4., w przypadku użytkowników zarejestrowanych, mogą być zbierane dane dotyczące historii ich logowań w Serwisie.
 5. Loginy i hasła do Serwisu są poufne.
 6. Niedozwolone jest ujawnianie przez użytkownika loginu i hasła do Serwisu jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku gdy użytkownik Serwisu ma wiedzę lub uzasadnione podejrzenie, że inna osoba weszła w posiadanie jego danych logowania do Serwisu, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.
 7. Zgłoszeń incydentów bezpieczeństwa należy dokonywać niezwłocznie na adres e-mail: sekretariat@ekai.pl, z dopiskiem w tytule „Incydent bezpieczeństwa”.

 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych

 1. Podanie Danych osobowych w celu zamówienia płatnych produktów lub usług oferowanych w ramach Serwisów jest dobrowolne, ale brak ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówieniaza pośrednictwem Serwisu, zawarcia umowy i jej realizacji.

 

Okresy przechowywania danych

 1. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania obowiązków umownych i ustawowych Administratora związanych z zawarciem i realizacją umowy z użytkownikiem Serwisu, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 2. W niektórych przypadkach mamy obowiązek dłuższego przechowywania danych, co wynika bezpośrednio z przepisów prawa, np. w odniesieniu do faktur (okres 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy).
 3. Dane osobowe przetwarzane w celach kontaktowych i marketingowych przechowujemy nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

 

Informacja o odbiorcach danych

 1. Dbamy, aby Dane osobowe były ujawniane tylko zaufanym partnerom, którzy zapewniają należyte gwarancje ich ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe mogą być ujawnione:
 3. usługodawcom w zakresie hostingu dla stron internetowych Serwisów oraz poczty elektronicznej Administratora, a także innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemów informatycznych KAI;
 4. dostawcom usług księgowo-rachunkowych, z którymi współpracujemy;
 5. Poczcie Polskiej S.A. lub wybranej firmie kurierskiej, której zleciliśmy doręczenie przesyłki do klienta.

 

Pliki cookies

 1. Informujemy, że Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. laptop, tablet, smartfon), z którego korzysta osoba przeglądająca zawartość Serwisu. Ciasteczka są stosowane w celu zapewnienia poprawności działania, optymalnego wykorzystania funkcjonalności Serwisu, ulepszania jego struktury i zawartości, a także w celach statystycznych i reklamowych.
 3. Serwis wykorzystuje pliki cookies stałe i sesyjne. Stałe cookies przechowywane są na urządzeniu użytkownika Strony przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne cookies są plikami tymczasowymi, które są automatycznie usuwane po zakończeniu pobytu użytkownika w Serwisie lub zakończeniu bieżącej sesji jego przeglądarki internetowej.
 4. Informujemy, że Serwis korzysta z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez firmę Google LLC, które jest wykorzystywane przez Administratora do analityki Serwisu, oraz technologii logów serwera w celu umożliwienia użytkownikowi wejścia na stronę Serwisu i przeglądania jej zawartości.
 5. Ponadto informujemy, że w przypadku Serwisów, na których umieszczono wtyczki zewnętrznych serwisów internetowych takich jak Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, przekierowujących do kont KAI prowadzonych w tych mediach, działają pliki cookies administratorów powyższych serwisów, które mogą przekazywać im informacje związane z aktywnością użytkownika w Serwisie.
 6. Użytkownik Serwisu decyduje o akceptacji plików cookies poprzez wybór stosownej konfiguracji ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ustawień jest dostępna z reguły poprzez zakładkę „opcje”, lub „ustawienia”, po przejściu do sekcji zatytułowanej „prywatność”, „bezpieczeństwo” lub podobnej, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki internetowej.
 7. Użytkownik posiada także możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji akceptowania cookies. Taka operacja może jednak spowodować utrudnienie lub brak możliwości dalszego korzystania z Serwisu lub jego wybranych funkcji. Zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies mogą być dokonywane przez użytkownika Serwisu w dowolnym momencie.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Informujemy, że ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku gdy Pani / Pana Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani / Pan prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Ponadto informujemy, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja o braku profilowania użytkowników

 1. Nie przetwarzamy Danych osobowych w celu automatycznego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo kontaktować z nami e-mailowo, pisząc na adres: rodo@ekai.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.